Notariusz Wrocław, czyli Urzędnik Państwowy

Notariusz Wrocław jest urzędnikiem państwowym podlegającym jurysdykcji ogólnostanowej, który jest upoważniony do przyjmowania podziękowań, dokumentów protestu, na które prawo zezwala na protesty (głównie dokumenty zbywalne oraz rachunki i weksle), administrowania przysięgami, składania zeznań i poświadczania kopii dokumentów, których Rejestry publiczne.

Notariusz Wrocław to, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, „urzędnik państwowy”, dogodnie umiejscowiony w społeczności, tak aby notariusz mógł służyć społeczeństwu.

Każdy notariusz Wrocław składa oficjalną przysięgę wiernego wykonywania obowiązków kancelarii, a w celu ubezpieczenia takiego wykonywania notariusz jest zobowiązany do wniesienia do Sekretarza Stanu obligacji w wysokości 10000 złotych. Podstawowym obowiązkiem notariusza jest wykazanie, że niezainteresowana strona (notariusz) należycie powiadomiła podpisującego dokument o wadze takiego dokumentu, a osoba podpisująca taki dokument oświadczyła, że ​​tożsamość podpisującego, podpis, a powody podpisania takiego instrumentu są autentyczne. Podpis i pieczęć notariusza z Wrocławia nie dowodzą w sposób ostateczny tych faktów, ale stanowią ich dowód prima facie i pozwalają osobom zajmującym się handlem i handlem polegać na prawdzie i prawdziwości notariusza jako osoby trzeciej niemającej osobistego interesu w transakcji.